ການປະກນໄພ ທອງທ ຽວໄປ ຕາງປ ະ ເທດັ

  ເບິ່ງແລ້ວ : 11581


I. ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພ

1. ເປັນພົນລະເມືອງລາວ ອາຍຸແຕ່ 06 ອາທິດ ເຖິງ 80 ປີ ສູງສຸດ

2. ເປັນພົນລະເມືອງຂອງບັນດາປະເທດອື່ນທີ່ອາໃສຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ

3. ສະເພາະເດັກນ້ອຍອາຍຸຕ່ຳກ່ວາ 10 ປີ ຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ທີ 1 ແລະ ຂໍ້ທີ 2 ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ຕ້ອງມີຜູ້ໃຫ່ຍນຳພາໄປ ແລະ ເຂົາ ເຈົ້າໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຢູ່ໃນສັນຍາດຽວກັນ

 

II. ຂອບເຂດຂອງການຄຸ້ມການ

 

III. ອັດຕາຄ່າທຳນຽມ
ອານາເຂດຂອງການຄ້ຳປະກັນ ໃນທະວີບອາຊີເທົ່ານັ້ນ, ບຸກຄົນ ທີ່ຕໍ່າກ່ວາ 65 ປີ


ອານາເຂດຂອງການຄ້ຳປະກັນ: ໃນທະວີບເອີຣົບ, ອົດສະຕາລີ, ການາດາ ແລະ ອາເມລິກາ, ບຸກຄົນທີ່ ຕໍ່າກວ່າ 65 ປີ

- ເສຍຊີວິດຍ້ອນອຸປະຕິເຫດ: 100%
- ຕາບອດທັງໝົດໜຶ່ງເບື້ອງ ຫຼື ສອງເບື້ອງ: 100%
- ສູນເສຍແຂນ ຂາທັງໝົດໜຶ່ງເບື້ອງຫຼື ຫຼາຍກ່ວາໜຶ່ງເບື້ອງຂຶ້ນໄປ: 100%
- ສູນເສຍການນຳໃຊ້ແຂນ ຂາທັງໝົດສອງເບື້ອງ ຫຼື ຫຼາຍກ່ວາສອງເບື້ອງຂຶ້ນໄປ: 100%
- ພິການຖາວອນທັງໝົດ: 100%
- ສູນເສຍການນຳໃຊ້ແຂນ ຂາໜຶ່ງເບື້ອງ: 75%.


IV. ຂໍ້ຍົກເວັ້ນຕ່າງໆ

1. ພະຍາດ ຫຼື ການບາດເຈັບທີ່ເປັນມາກ່ອນແລ້ວ, ພະຍາດທີ່ເປັນມາແຕ່ເກີດ ຫຼື ຕິດເຊື້ອມາແຕ່ເກີດ ແລະ ຕິດເຊື້ອ HIV ຊຶ່ງພົວພັນເຖີງການເຈັບປ່ວຍ ລວມມີ ພະຍາດ AIDS ( ຊຶ່ງຂາດການປ້ອງກັນອາການໂຣກພະຍາດຕ່າງໆ ) ແລະ ເຊື້ອເອດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຈັບປ່ວຍ

2. ຂ້າຕົວຕາຍ, ພະຍາຍາມຂ້າຕົວຕາຍ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເກີດບາດເຈັບດ້ານຮ່າງກາຍດ້ວຍເຈດຕະນາ, ພະຍາດໂຣກຈິດ ແລະ ໂຣກເສັ້ນປະສາດ ເສຍຄວາມຊົງຈຳ, ເສຍຈິດ, ຫຼຸລູກ, ເອົາລູກອອກ, ເກີດລູກ, ພະຍາດຂີ້ທູດ, ນຳໃຊ້ເຫຼົ້າ, ຢາເສບຕິດທີ່ມີທາດມືນເມົາ ຫຼື ສານກະຕຸນປະສາດ ນອກຈາກວ່າ ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ ໄດ້ຮັບຄຳສັ່ງແນະນຳຈາກທ່ານໝໍຜູ້ຊຳນານທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນຄັກແນ່ໂດຍຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ:  ນອກຈາກ ການປິ່ນປົວແຂ້ວທີ່ຍັງດີ ແລະ ແຂ້ວທຳມະຊາດ ທີ່ເປັນຜົນອັນເນື່ອງມາຈາກການບາດເຈັບທາງດ້ານຮ່າງກາຍຍ້ອນອຸປະຕິເຫດ.

3. ຂໍ້ຍົກເວັ້ນອື່ນໆໄດ້ອະທິບາຍລະອຽດຢູ່ໃນລະບຽບການວ່າດ້ວຍການທ່ອງທ່ຽວໄປຕ່າງປະເທດຂອງLVI

 

VII. ໃນກໍລະນີເກີດອຸປະຕິເຫດ, ຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຕ້ອງແຈ້ງ LVI ໃຫ້ຮັບຮູ້ທັນທີ ຕາມເບີໂທ : 020 2555666 & 020 99989666 - ສາຍດວ່ນການຕະຫຼາດ: 020 23344666

 

 

DOWNLOAD MORE DETAIL HERE


  11-11-2020

ປະກັນໄພຍານພາຫະນະ - LVI FLEX

LVI FLEX ​ແມ່ນ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ຮອບ​ດ້ານ, ລວມ​ທັງ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ທາງ​ແພ່ງ​ຕໍ່​ບຸກ​ຄົນ​ທີ່ສາມ ແລະ ຕົວ​ລົດ. ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ 1,500,000 ກີບ ແລະ ວົງ​ເງິນ​ຄຸ້ມ​ກັນ​ສູງ​ເຖີງ 750,000,000 ກີບ.

  15-10-2020

ປະກັນໄພຍານພາຫະນະ - LVI CAR SPECIAL

LVI Car Special bảo hiểm thiệt hại vật chất xe đối với các rủi ro: đâm va với vật thể có định và di động, lật đổ, vỡ kính, cháy và mất cắp theo giới...

  15-10-2020

ປະກັນໄພສຸຂະພາບ LVI CARE - Cho doanh nghiệp

Bạn luôn mong muốn được bảo vệ trước những tai nạn bất ngờ và được sử dụng những dịch vụ y tế thuận tiện khi có rủi ro bệnh tật không mong muốn. Với sản...

  11-11-2020

ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ

ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ, ພວກເຮົາປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ອຸບັດຕິເຫດທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ. ພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອປົກປ້ອງຕົວເອງ ແລະ ຄົນທີ່ເຮົາຮັກ? ຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພອຸບັດຕິເຫດຂອງ LVI ແມ່ນອີກໜຶ່ງວິທີ່ການແກ້ໄຂໃນຂອບເຂດຂອງການບາດເຈັບ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປິ່ນປົວຍອ້ນອຸບັດຕິເຫດສຳລັບຜູ້ດ້ຮັບການປະກັນໄພທີ່ເກີດຂື້ນໃນຂອບຂດຂອງ ສປປ ລາວ.

  27-10-2020

ປະກັນໄພຍານພາຫະນະ

ເມື່ອຢູ່ໃນການສັນຈອນ, ຄວາມສ່ຽງອາດເກີດຂື້ນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ. ຜູ້ຂັບຂີ່ຈະບໍ່ສາມາດຄາດເດົາ ແລະ ຫລີກລ້ຽງຈາກອຸປະຕິເຫດໄດ້ ເຊີ່ງມັນອາດຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນ ແກ່ຜູ້ນຳໃຊ້ຖະໜົນ ແລະ ຕົວທ່ານເອງ. LVI ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກອຸ້ນໃຈໃນເວລາສັນຈອນ ດ້ວຍຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພທີ່ອອກແບບແທດເໝາະ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດເລືອກຊື້ໄດ້

  19-05-2016

ການປະກນໄພ ທອງທ ຽວໄປ ຕາງປ ະ ເທດັ

ການປະກນໄພ ທອງທ ຽວໄປ ຕາງປ ະ ເທດັ - International Travel Insurance