LVI ໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການຊື້ປະກັນໄພຜ່ານແອັບ LVB DigiBank

  ເບິ່ງແລ້ວ : 649


ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 29/09/2020, ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ (LaoVietBank) ແລະ ບໍລິສັດຮ່ວມທຸລະກິດປະກັນໄພລາວຫວຽດ ຈຳກັດ. ໄດ້ລົງນາມເຊັນສັນຍາຮ່ວມມື ເພື່ອເປີດໃຫ້ບໍລິການປະກັນໄພ ແລະ ນຳໃຊ້ໃບຢັ້ງຢືນປະກັນໄພເອເລັກໂທຣນິກຜ່ານແອັບ LVB DigiBank.
 
 
ຕາມການຕົກລົງ, ດ້ວຍຈຸດປະສົງເພື່ອມອບຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ, ລູກຄ້າສາມາດຊື້ ແລະ ຊຳລະຄ່າປະກັນໄພເຊັ່ນ ປະກັນໄພຍານພາຫະນະ, ປະກັນໄພສຸຂະພາບ ຂອງ LVI ຜ່ານແອັບ LVB DigiBank ແລະ ຍັງສາມາດຮັບໃບຢັ້ງຢືນປະກັນໄພເອເລັກໂທຣນິກຮັກສາໄວ້ມືຖື ເພື່ອປ່ຽນແທນໃບຢັ້ງຢືນປະກັນໄພທີ່ພິມໃນເຈັ້ຍທົ່ວໄປ.
 
ປະຈຸບັນ, LVI ແມ່ນບໍລິສັດທຳອິດ ແລະ ແຫ່ງດຽວໃນລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກກະຊວງການເງິນ ອະນຸຍາດໃຫ້ນຳໃຊ້ຮູບແບບໃບຢັ້ງຢືນປະກັນໄພເອເລັກໂທຮນິກ (ຕາມເອກະສານເລກທີ 0770/ຄລປ ລົງວັນທີ 30 ກໍລະກົດ 2020). ສຳລັບປະກັນໄພຍານພາຫະນະ, ທາງກົມຈະລາຈອນ ກໍ່ໄດ້ແຈ້ງເຖິງກຳລັງຕຳຫຼວດຈະລາຈອນໃນທົ່ວປະເທດຮັບຊາບ (ຕາມແຈ້ງການເລກທີ 028/ກຈຈ ລົງວັນທີ 11 ກັນຍາ 2020) ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ໃບຢັ້ງຢືນປະກັນໄພເອເລັກໂທຣນິກຂອງ LVI. ສຳລັບປະກັນໄພສຸຂະພາບ, LVI ກໍ່ໄດ້ເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືກັບບັນດາໂຮງໝໍທີ່ໃຫຍ່ໃນລາວ ເພື່ອຄ້ຳປະກັນສຳລັບລາຍຈ່າຍຄ່າປິ່ນປົວຕ່າງໆ.
 
 
ກ່ອນໜ້ານີ້, LVI ກໍ່ໄດ້ເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືໃນການເປີດໃຫ້ບໍລິການປະກັນໄພ ແລະ ຮັບໃບຢັ້ງຢືນປະກັນໄພເອເລັກໂທຣນິກຜ່ານບັນດາແອັບຄື BCEL One, BCEL iBank, U-Money, M-Money ແລະ ໃນອານາຄົດ, LVI ຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບບັນດາບໍລິສັດໂທລະຄົມ ແລະ ບັນດາທະນາຄານອື່ນໆ ເພື່ອສະໜອງຮູບແບບການບໍລິການດັ່ງກ່າວ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ແລະ ເພີ້ມປະສິດທິພາບສູງສຸດໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດ.
 
 
 

 


  22-12-2020

LVI ມອບສິນທົດແທນໃຫ້ລູກຄ້າ

ບໍລິສັດ ປະກັນໄພລາວ-ຫວຽດ ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈນຳຄອບຄົວລູກຄ້າທີ່ໄດ້ສູນເສຍລູກສາວໄປ.

  08-10-2020

LVI ໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການຊື້ປະກັນໄພຜ່ານແອັບ LVB DigiBank

ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ (LaoVietBank) ແລະ ບໍລິສັດຮ່ວມທຸລະກິດປະກັນໄພລາວຫວຽດ ຈຳກັດ. ໄດ້ລົງນາມເຊັນສັນຍາຮ່ວມມື ເພື່ອເປີດໃຫ້ບໍລິການປະກັນໄພ ແລະ ນຳໃຊ້ໃບຢັ້ງຢືນປະກັນໄພເອເລັກໂທຣນິກຜ່ານແອັບ LVB DigiBank.

  29-10-2020

ແຈ້ງການ: ຊື້ແລະຕໍ່ ປະກັນໄພຜ່ານ BCEL One ແລະ U-Money

ເພື່ອ​ສ້າງ​ຄວາມສະ​ດວກໃຫ້​ກັບ​ລູກ​ຄ້າ, LVI ​ໄດ້​ເປີດ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ ​ຊື້​ ແລະ ຕໍ່​ສັນ​ຍາປະ​ກັນ​ໄພຜ່ານ​ແອັບ BCEL One ແລະ U-Money ສຳ​ລັບ 02 ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ຄື: ປະ​ກັນ​ໄພ​ຍານ​ພາ​ຫະ​ນະ, ປະ​ກັນ​ໄພ​ສຸ​ຂະ​ພາບ.

  06-10-2020

LVI ເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືກັບ ທະນາຄານ Vietcombank Laos

ບໍລິສັດ ຮ່ວມທຸລະກິດປະກນັໄພລາວ ຫວຽດ (LVI) ໄດ້ເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືກັບ ທະນາຄານ Vietcombank Laos. ຕາມສັນຍາຕົກລົງຮ່ວມມື, ທັງສອງຝ່າຍຈະໃຫ້ບູລິມະສິດ ໃນການນຳໃຊ້ການບໍລິການເຊີ່ງກັນແລະກັນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຈະລວມເອົາການບໍລິການທະນາຄານ ດິຈີຕອນ ແລະ ປະກັນໄພດິດຈີຕອນເຂົ້າກັນ ເພື່ອສ້າງຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ກັບລູກ.

  06-10-2020

ຊື້​ປະ​ກັນ​ໄພ​ຜ່ານ​ແອັບ u-money

LVI ໄດ້ດຳເນີນການບໍລິການຊື້ ແລະຊຳລະຄ່າປະກັນໄພຜ່ານບໍລິການກະເປົາເງິນເອເລັກໂທຣນິກ u-money

  06-10-2020

LVI ດຳເນີນການຂາຍປະກັນໄພຜ່ານແອັບ BCEL One

ບໍລິສັດ ຮ່ວມທຸລະກິດປະກັນໄພ ລາວ ຫວຽດ ຈຳກັດ.(LVI) ໄດ້ດຳເນີນການໃຫ້ບໍລິການອອກໃບຢັ້ງຢືນປະກັນໄພເອເລັກໂທຣນິກ ແລະ ຊຳຄ່າປະກັນໄພຜ່ານແອັບ BCEL One, BCEL i-bank ຂອງທະນາຄານ BCEL.