ໜ້າທຳອິດ > ການຮັບສະໝັກ

ບໍລິສັດຮ່ວມທຸລະກິດປະກັນໄພ ລາວ-ຫວຽດ ຈຳກັດ (LVI) ແມ່ນເປັນບໍລິສັດສະມະຊິກ ຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (BCEL). ຜູ້ສະໝັກສາມາດພົວພັນເອົາແບບຟອມສະໝັກໄດ້ທີ່ ພະແນກຈັດຕັ້ງບໍລິຫານ, ຊັ້ນ 03, ຕຶກ ທະນາຄານລາວຫວຽດ, ເລກທີ 44 ລ້ານຊ້າງ, ນະຄອນຫຼວງວຽກງຈັນ ຫຼື ສະແກນສົ່ງຫາອີເມວ.

------------------------------------

ປະກາດຮັບສະໝັກຕົວແທນຂາຍປະກັນໄພ
 

ປະຈຸບັນພວກເຮົາຕ້ອງການຮັບສະໝັກ ຕົວແທນຂາຍປະກັນໄພລົດ:

👉ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບ:
- ຄ່ານາຍໜ້າສູງ
- ໄດ້ຮັບການຝືກອົບຮົມປະກັນໄພ ແລະໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນການຝຶກອົບຮົມປະກັນໄພ
- ໄດ້ຮັບສະຫວັດດີການ, ໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນ ໃນແຕ່ລະເດືອນ ແຕ່ລະໄຕມາດ ແລະ ແຕ່ລະປີ ຂອງ LVI

👉ເປົ້າໝາຍ:
- ບຸກຄົນ ຫລື ບໍລິສັດ ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຂາຍປະກັນໄພໃນທົ່ວປະເທດ
- ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີປະສົບການ ໃນການຂາຍປະກັນໄພຍານພາ ຫະນະ
- ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດສຳລັບ ຮ້ານຂາຍລົດ, ກາລາລົດ, ບ່ອນລ້າງລົດ

☎ກະລຸນນາຕິດຕໍ່ພົວພັນ Holine 1465:
- ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: 020 23344666
- ພາກເໜືອ: 030 5552205
- ພາກໃຕ້: 020 98717666
Email: lvi@laovietinsurance.com

                                

 

ການບໍລິການ HOT