ການປະກັນໄພທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ

  19-05-2016


I. ເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບການປະກັນ
ປະເພດຊັບສິນລວມມີເຮືອນ, ເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນ ເປັນເຄື່ອງເຟີນີເຈີໃນເຮືອນ, ສິນຄ້າ….,ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຫົວໜ້າຄອບຄົວ


II.ຂອບເຂດຂອງການຄຸ້ມກັນ: ຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພ ສາມາດເລືອກເອົາໜຶ່ງທາງເລືອກຂ້າງລຸ່ມຕໍ່ໄປນີ້:

 

 

 

 

 

 

 

III. ວົງເງິນຄ້ຳປະກັນ
ວົງເງິນຄ້ຳປະກັນ ແມ່ນມູນຄ່າຕົວຈິງຂອງອາຄານ, ເຄື່ອງໃຊ້ໃນອາຄານ, ເຄື່ອງຈັກ, ວັດຖຸດິບ, ສິນຄ້າ ແລະຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າ, ສິນຄ້າທີ່ຜະລິດແລ້ວຫຼືກຳລັງຜະລິດຢູ່

 

IV. ອັດຕາຄ່າທຳນຽມ

ຂໍ້ຄວນເອົາໃຈໃສ່: LVI ຈະບໍ່ຄ້ຳປະກັນສຳລັບເຮືອນທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້

 

V.  ວິທີຄິດໄລ່ຄ່າທຳນຽມ
1. ຄ່າທຳນຽມຕົວຈິງ = ອັດຕາຄ່າທຳນຽມຕາມຕາຕະລາງທີ່ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງ x ລວມວົງເງິນຄ້ຳປະກັນທັງໝົດ
2. ອາກອນມູນຄ່າເພີ້ມ  2= VAT 10%  : 1 x 10%
3. ຄ່າຂຶ້ນທະບຽນ :   3 = ຕາມຂໍ້ກຳນົດຂ້າງລຸ່ມນີ້
4. ລວມຄ່າທຳນຽມທີ່ຕ້ອງຈ່າຍ :  4 = 1+2+3

 

VI. ຂໍ້ຍົກເວັ້ນຕ່າງໆ
- ບໍລິສັດ ຮ່ວມທຸລະກິດປະກັນໄພລາວ-ຫວຽດ ຈະບໍ່ຄ້ຳປະກັນຄວາມສູນເສຍ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກເຫດການ/ ຄວາມສ່ຽງທີ່ນອນຢູ່ໃນຂໍ້ຍົກເວັ້ນດັ່ງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍລະອຽດຢູ່ໃນສັນຍາປະກັນໄພທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍຂອງ LVI
- ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກ ສົງຄາມ, ການຮຸກຮານ, ການກະທຳຂອງສັດຕູຕ່າງຊາດ, ການສູ້ຮົບ, ການດຳເນີນຄ້າຍຄືສົງຄາມ ( ອາດຈະປະກາດ ຫຼື ບໍ່ປະກາດກໍຕາມ) ສົງຄາມກາງເມືອງ,  ການກະບົດ, ການປະຕິວັດ, ການກໍ່ຈາລະຈົນ, ການຈາລະຈົນ; ການປະທ້ວງນັດຢຸດງານ, ການລຸກຂຶ້ນປະທ້ວງຂອງຝ່າຍພົນລະເຮືອນ, ການເຄື່ອນໄຫວກໍ່ການຮ້າຍ, ການປະຕິວັດ, ຫຼື ການທະຫານ, ຫຼື ການຢຶດອຳນາດ, ກົດໄອຍະການເສິກ, ຫຼື ເຫດການໃດໜຶ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ເກີດຈາກສາເຫດທີ່ກຳນົດ ການປະກາດຮັກສາກົດໄອຍະການເສິກ.....
- ການເຄື່ອນໄຫວກໍ່ການຮ້າຍ
- ອາວຸດນິວເຄລຍ
- ການລັກທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງເວລາໄຟໄໝ້ ຫຼື ຫຼັງຈາກໄຟໄໝ້
- ຄວາມສູນເສຍ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເປັນຜົນຕາມມາປະເພດໃດກໍຕາມ
- ຂໍ້ຍົກເວັ້ນອື່ນໆໄດ້ອະທິບາຍລະອຽດຢູ່ໃນລະບຽບການວ່າດ້ວຍການປະກັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍຂອງ LVI

 

VII. ໃນກໍລະນີເກີດອຸປະຕິເຫດ, ຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພ ຕ້ອງແຈ້ງ LVI ໃຫ້ຮັບຮູ້ທັນທີ ຕາມເບີໂທ 020 2555666 & 020 99989666 - ສາຍດ່ວນການຕະຫຼາດ : 020 23344666

 

DOWNLOAD MORE HERE