ປະກັຍໄພເງີນ

  23-05-2016


1. ພາກສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມການປະກັນໄພ:

- ພາກສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມການປະກັນໄພ: ບັນດາສ່ວນບຸກຄົນ, ທຸລະກິດ, ອົງການຈັດຕັ້ງ, ພິເສດແມ່ນບັນດາທະນາຄານ.

- ພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພ: ເງີນສົດ, ປະເພດເງີນຕາ, ເອກະສານທີ່ມີຄຸນຄ່າ, ແຊັກ, ທັນນະບັດ, ບັດ VISA, ໃບແຈ້ງໜີ້ການຂາຍ, ພັນທະບັດ, ໃບຢັ້ງຢືນການຊຳລະ...ຫຼືບັນດາເຄື່ອງມືທີ່ສາມາດປ່ຽນເປັນເງີນ ທີ່ຖືກຳມະສິດຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພ ຫຼື ຜູ້ທີໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຍອມຮັບຜິດຊອບ.

2. ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຂອບເຂດການປະກັນໄພ:

LVI ທົດແທນຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ກັບລູກຄ້າໃນກໍລະນີມີບັນດາຄວາມເສຍຫາຍເກີດຂື້ນ, ຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີດຂື້ນຕໍ່ກັບບັນດາປະເພດເງີນຕາ ແລະ ບັນດາເອກະສານທີ່ໄດ້ລະບຸຂ້າງເທິງ, ຍົກເວັ້ນບັນດາກໍລະນີລຸ່ມນີ້:

- ຍານພາຫະນະການຂົນສົ່ງຂອງບັນດາບໍລິສັດ ຂົນສົ່ງເງີນມືອາຊີບ;

- ປົກປິດ, ເຊື່ອງຊ້ອນ, ປັບປ່ຽນ, ບໍ່ຊື່ສັດ ຫຼື ການກະທຳທີ່ຫຼອກລວງບໍ່ຊື່ສັດ ຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພ ຫຼື ບັນດາພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ພະນັກງານ ຫຼື ຕົວແທນ ຫຼື ບັນດາຝ່າຍອື່ນໆ ຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພ;

- ການກະທຳທີ່ຕັ້ງໃຈ ຫຼື ຕັ້ງໃຈບໍ່ລະມັດລະວັງຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພ;

- ການສູນເສຍທີ່ບໍ່ຮູ້ສາຍເຫດ, ຫາຍສາບ, ການສູນຫາຍ ຫຼື ການກວດພົບຂາດເສຍໄປເມື່ອດຳເນີນການກວດສອບ, ການຂາດເສຍໄປຍ້ອນຄວາມຜິດພາບຂອງການບໍລິຫານ ຫຼື ບັນຊີ, ຫຼືການລະເລີຍ, ການດຳເນີນງານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ;

- ການລັກທຳມະດາ, ການລັກເລັກໜ້ອຍ, ການລັກດ້ວຍການຫຼອກລວງ ແລະ ທຸກຮູບແບບການລັກທີ່ບໍ່ພົວພັນໂດຍກົງກັບການໃຊ້ອາວຸດເພື່ອນາບຂູ່ຕໍ່ກັບຄົນ ຫຼື ວັດຖຸສິ່ງຂອງ;

- ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ເນື່ອງ, ຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ບໍ່ຄົບ ຍ້ອນສາຍເຫດລາຄາຫຼຸດ ຫຼື ການເໜັງຕີງຂອງຄ່າເງີນສະກຸນ;

- ຄວາມເສຍຫາຍຍ້ອນຍານພາຫະນະບໍ່ມີຄົນເຝົ້າ;

- ການຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ການບາດເຈັບທາງຮ່າງກາຍ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ກັບຍານພາຫະນະທີ່ໃຊ້ຂົນສົ່ງ;

- ຄວາມເສຍຫາຍ, ການມ້າງທຳລາຍ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍຍ້ອນການຫຼ້ຍຫ້ຽນ, ຈີກຂາດ, ປວກກີນ ຫຼື ແມງໄມ້ຊະນິດອື່ນ;

- ຄວາມເສຍຫາຍ, ການມ້າງທຳລາຍ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍໂດຍທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ ເກີດຈາກສາຍເຫດຂອງຄວາມຊັກຊ້າ, ໂດຍພາສີອາກອນ ຫຼື ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່, ການເວນຄືນ ຫຼື ຍຶດຄອງ;

- ຄວາມເສຍຫາຍ, ການມ້າງທຳລາຍ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍໂດຍທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ ໂດຍສົງຄາມ, ສົງຄາມກາງເມືອງ, ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີລັກສະນະສົງຄາມ (ເຖິງຈະບໍ່ປະກາດສົງຄາມກໍ່ຕາມ);

- ຄວາມເສຍຫາຍ, ການມ້າງທຳລາຍ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍໂດຍທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ ທີ່ເກີດຂື້ນຍ້ອນການກໍ່ການຮ້າຍ;

- ຄວາມເສຍຫາຍ, ການມ້າງທຳລາຍໂດຍທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ ທີ່ເກີດຂື້ນຍ້ອນທາດກຳມັນຕະພາບລັງສີ Ion ຫຼື ການປົນເປື້ອນຂອງທາດກຳມັນຕະພາບລັງສີ ຍ້ອນພະລັງງານກຳມັນຕະພາບລັງສີ ຫຼື ຍ້ອນກາບຂອງທາດກຳມັນຕະພາບໃດໆ ກໍ່ຕາມ ຍ້ອນການໄໝ້ຂອງພະລັງງານກຳມັນຕະພາບລັງສີ, ວັດສະດຸອາວຸດນິວເຄຍ.