ປະກັນໄພຍົນ

  23-05-2016


ປະກັນໄພຕົວຍົນ, ຊີ້ນສ່ວນຂອງຕົວຍົນ ແລະ  ຄວາມຮັບຜິດຊອບການບີນ

ປະກັນໄພຕົວຍົນຕ່ຳກ່ວາຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ປະກັນໄພຕົວຍົນ, ຊີ້ນສ່ວນຂອງຕົວຍົນຕໍ່ກັບຄວາມສ່ຽງຂອງສົງຄາມ

ປະກັນໄພຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບຄວາມສ່ຽງຂອງສົງຄາມ

ປະກັນໄພການບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ຍົນ

ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດຕໍ່ກັບພະນັກງານຮັບຜິດຊອບເທິງຍົນ