Bảo hiểm trách nhiệm công cộng và trách nhiệm sản phẩm LAO

  18-05-2016


Quyền lợi và phạm vi bảo hiểm:

Khi xảy ra sự kiện theo hợp đồng bảo hiểm, LVI sẽ:

- Nhân danh và thay mặt cho người được bảo hiểm bào chữa bất cứ vụ kiện nào đồi bồi thường tổn thương cá nhân hay thiệt hại vật chất cho bên thứ ba cho dù vụ kiện này thiếu cơ sở, không có thật hay man trá, và LVI có thể tiến hành điều tra, thương lượng, giải quyết bất cứ khiếu nại hoặc vụ kiện nào nếu thấy cần thiết.

- Thanh toán tất cả các phí tổn và LVI đã chi, những chi phí kiện tụng mà khách hàng phải chịu và tất cả các quyền lợi tích luỹ từ khi bản án của toà án có hiệu lực cho đến khi LVI trả, thanh toán hoặc ký thác tại toà án không vượt quá hạn mức trách nhiệm của LVI như trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm.

- Bồi hoàn cho khách hàng tất cả các chi phí hợp lý, loại trừ tổn thất về thu nhập, phát sinh với sự đồng ý của LVI