Bảo hiểm rủi ro mọi tài sản LAO

  18-05-2016


1. Đối tượng tham gia bảo hiểm: Các xí nghiệp sản xuất, thương mại, khách sạn, dịch vụ

Đối tượng bảo hiểm: Nhà cửa, máy móc, trang thiết bị, vật tư hàng hoá, nguyên vật liệu, kho hàng, trụ sở/văn phòng làm việc

2. Phạm vi bảo hiểm: LVI sẽ bồi thường cho quý khách mọi tổn thất hoặc thiệt hại vật chất ngẫu nhiên bất ngờ và không lường trước bị gây ra bởi những nguyên nhân không thuộc bất cứ nguyên nhân nào bị loại trừ. Vì thế, đơn bảo hiểm Mọi rủi ro tài sản sẽ giúp quý khách bảo toàn tài sản của doanh nghiệp mình một cách triệt để và hiệu quả hơn.