ການປະກັນໄພ ໄຟໄໝ້ ແລະ ບັນດາຄວາມສ່ຽງພິເສດ

  19-05-2016


I. ເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພ
ຊັບສິນທີ່ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພລວມມີ: ອາຄານ, ເຄື່ອງໃຊ້ໃນອາຄານ, ເຄື່ອງກົນຈັກ ແລະ ອຸປະກອນປະກອບອາຊີບ, ສິນຄ້າ

 

II. ຂອບເຂດຂອງການຄຸ້ມກັນ
LVI ສະເໜີແນະນຳລາຍລະອຽດຂອງການຄຸ້ມກັນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມການເລືອກເອົາຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຄືດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ກ. ອັກຄີໄພ-ຟ້າຜ່າໂດຍກົງໃສ່ຊັບສິນທີ່ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພ-ການລະເບີດຂອງກາສ ຫຼື ໝໍ້ຫຸງຕົ້ມ

ຂ. ການລະເບີດ

ຄ. ເຄື່ອງບິນ ແລະ ອຸປະກອນທາງອາກາດອື່ນໆ ແລະ/ຫຼື ສິ່ງຂອງທີ່ຕົກລົງມາຈາກທີ່ນັ້ນ

ງ.  ການຈາລະຈົນ , ກຳມະກອນປະທ້ວງ, ການປະທ້ວງຂັດຂວາງຂອງກໍາມະກອນ

ຈ. ຄວາມເສຍຫາຍ-ທີ່ເກີດຈາກການກະທຳອັນຊົ່ວຮ້າຍ

ສ. ແຜ່ນດິນໄຫວ ຫຼື ພູໄຟລະເບີດ, ລວມທັງນ້ຳຖ້ວມ ຫຼື ນ້ຳທະເລລົ້ນ - ຫຼື ໄຟໄໝ້ໃຕ້ດິນ

ຊ. ພະຍຸ ແລະ ລົມພະຍຸ

ຍ. ພະຍຸ, ລົມພະຍຸ ແລະ ນ້ຳຖ້ວມ

ດ. ການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ຳຈາກຖັງ,ອຸປະກອນ ຫຼື ທໍ່ລະບາຍນ້ຳ

ຕ.  ຜົນກະທົບຈາກພາຫະນະຕາມທ້ອງຖະໜົນ ຫຼື ສັດ ການຄຸ້ມກັນທຸກຢ່າງທັງໝົດໄດ້ອະທິບາຍແຈ້ງລາຍລະອຽດຢູ່ໃນລະບຽບການວ່າດ້ວຍປະກັນໄພອັກຄີໄພ ແລະບັນດາຄວາມສ່ຽງພິເສດຂອງ

 

III. ວົງເງິນຄ້ຳປະກັນ
ວົງເງິນຄ້ຳປະກັນ ແມ່ນມູນຄ່າຕົວຈິງຂອງ ຫຼື ການປ່ຽນແທນຊັບສິນໃໝ່ ຫຼື ມູນຄ່າໃໝ່ຂອງ : ອາຄານ, ເຄື່ອງໃຊ້ໃນອາຄານ, ເຄື່ອງກົນຈັກ, ອຸປະກອນປະກອບອາຊີບ ແລະ ສິນຄ້າຕ່າງໆ
 

IV. ອັດຕາຄ່າທຳນຽມ
ອັດຕາຄ່າທຳນຽມ ຂຶ້ນກັບ ປະເພດຄວາມສ່ຽງຂອງຊັບສິນ ແລະ ຂະແໜງການອຸດສະຫະກຳທີ່ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພ ແລະ ຂອບເຂດຂອງການຄຸ້ມກັນ. ມັນຈະປ່ຽນແປງແຕ່ 0,1% ຫາ 0,70% ຂອງວົງເງິນຄ້ຳປະກັນລວມທັງໝົດ
V.ຄ່າທຳນຽມລວມທັງໝົດ = (ວົງເງິນຄໍ້າປະກັນ x ອັດຕາຄ່າທຳນຽມຕາມຄວາມສ່ຽງ) + ອາກອນ 10% + ຄ່າຂຶ້ນທະບຽນ

 

VI. ຂໍ້ຍົກເວັ້ນຕ່າງໆ

- ບໍລິສັດ ຮ່ວມທຸລະກິດປະກັນໄພລາວ-ຫວຽດ ຈະບໍ່່ຄ້ຳປະກັນຄວາມສູນເສຍ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກເຫດການ/ ຄວາມສ່ຽງທີ່ນອນຢູ່ໃນຂໍ້ຍົກເວັ້ນດັ່ງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍແຈ້ງຢູ່ໃນລະບຽບການວ່າດ້ວຍການປະກັນໄພອັກຄີໄພ ແລະ ບັນດາຄວາມສ່ຽງພິເສດ. ຕົວຢ່າງ:

- ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກ ສົງຄາມ, ການຮຸກຮານ, ການກະທຳຂອງສັດຕູຕ່າງຊາດ, ການສູ້ຮົບ, ການດຳເນີນຄ້າຍຄືສົງຄາມ ( ອາດຈະແມ່ນສົງຄາມທີ່ປະກາດ ຫຼື ບໍ່ປະກາດກໍຕາມ) ສົງຄາມກາງເມືອງ,  ການກະບົດ, ການປະຕິວັດ, ການກໍ່ຈາລະຈົນ, ການຈາລະຈົນ; ການປະທ້ວງນັດຢຸດງານ, ການລຸກຂຶ້ນປະທ້ວງຂອງຝ່າຍພົນລະເຮືອນ, ການເຄື່ອນໄຫວກໍ່ການຮ້າຍ, ການປະຕິວັດ, ຫຼື ການທະຫານ, ຫຼື ການຢຶດອຳນາດ, ກົດໄອຍະການເສິກ, ຫຼື ເຫດການໃດໜຶ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ເປັນສາເຫດທີ່ກຳນົດການປະກາດຮັກສາກົດໄອຍະການເສິກ

- ການເຄື່ອນໄຫວກໍ່ການຮ້າຍ

- ອາວຸດນິວເຄລຍ

- ການລັກທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງເວລາເກີດໄຟໄໝ້ ຫຼື ຫຼັງຈາກເຫດການໄຟໄໝ້

- ຄວາມສູນເສຍ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍປະເພດໃດກໍຕາມທີ່ເປັນຜົນຕາມມາ

- ຂໍ້ຍົກເວັ້ນອື່ນໆໄດ້ອະທິບາຍແຈ້ງຢູ່ໃນລະບຽບການວ່າດ້ວຍການປະກັນໄພອັກຄີໄພ ແລະ ບັນດາຄວາມສ່ຽງພິເສດຂອງ

- ກົດໝາຍນໍາໃຊ້: ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ

 

DOWNLOAD DETAIL HERE