ການປະກນໄພ ທອງທ ຽວໄປ ຕາງປ ະ ເທດັ

  19-05-2016


I. ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພ

1. ເປັນພົນລະເມືອງລາວ ອາຍຸແຕ່ 06 ອາທິດ ເຖິງ 80 ປີ ສູງສຸດ

2. ເປັນພົນລະເມືອງຂອງບັນດາປະເທດອື່ນທີ່ອາໃສຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ

3. ສະເພາະເດັກນ້ອຍອາຍຸຕ່ຳກ່ວາ 10 ປີ ຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ທີ 1 ແລະ ຂໍ້ທີ 2 ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ຕ້ອງມີຜູ້ໃຫ່ຍນຳພາໄປ ແລະ ເຂົາ ເຈົ້າໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຢູ່ໃນສັນຍາດຽວກັນ

 

II. ຂອບເຂດຂອງການຄຸ້ມການ

 

III. ອັດຕາຄ່າທຳນຽມ
ອານາເຂດຂອງການຄ້ຳປະກັນ ໃນທະວີບອາຊີເທົ່ານັ້ນ, ບຸກຄົນ ທີ່ຕໍ່າກ່ວາ 65 ປີ


ອານາເຂດຂອງການຄ້ຳປະກັນ: ໃນທະວີບເອີຣົບ, ອົດສະຕາລີ, ການາດາ ແລະ ອາເມລິກາ, ບຸກຄົນທີ່ ຕໍ່າກວ່າ 65 ປີ

- ເສຍຊີວິດຍ້ອນອຸປະຕິເຫດ: 100%
- ຕາບອດທັງໝົດໜຶ່ງເບື້ອງ ຫຼື ສອງເບື້ອງ: 100%
- ສູນເສຍແຂນ ຂາທັງໝົດໜຶ່ງເບື້ອງຫຼື ຫຼາຍກ່ວາໜຶ່ງເບື້ອງຂຶ້ນໄປ: 100%
- ສູນເສຍການນຳໃຊ້ແຂນ ຂາທັງໝົດສອງເບື້ອງ ຫຼື ຫຼາຍກ່ວາສອງເບື້ອງຂຶ້ນໄປ: 100%
- ພິການຖາວອນທັງໝົດ: 100%
- ສູນເສຍການນຳໃຊ້ແຂນ ຂາໜຶ່ງເບື້ອງ: 75%.


IV. ຂໍ້ຍົກເວັ້ນຕ່າງໆ

1. ພະຍາດ ຫຼື ການບາດເຈັບທີ່ເປັນມາກ່ອນແລ້ວ, ພະຍາດທີ່ເປັນມາແຕ່ເກີດ ຫຼື ຕິດເຊື້ອມາແຕ່ເກີດ ແລະ ຕິດເຊື້ອ HIV ຊຶ່ງພົວພັນເຖີງການເຈັບປ່ວຍ ລວມມີ ພະຍາດ AIDS ( ຊຶ່ງຂາດການປ້ອງກັນອາການໂຣກພະຍາດຕ່າງໆ ) ແລະ ເຊື້ອເອດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຈັບປ່ວຍ

2. ຂ້າຕົວຕາຍ, ພະຍາຍາມຂ້າຕົວຕາຍ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເກີດບາດເຈັບດ້ານຮ່າງກາຍດ້ວຍເຈດຕະນາ, ພະຍາດໂຣກຈິດ ແລະ ໂຣກເສັ້ນປະສາດ ເສຍຄວາມຊົງຈຳ, ເສຍຈິດ, ຫຼຸລູກ, ເອົາລູກອອກ, ເກີດລູກ, ພະຍາດຂີ້ທູດ, ນຳໃຊ້ເຫຼົ້າ, ຢາເສບຕິດທີ່ມີທາດມືນເມົາ ຫຼື ສານກະຕຸນປະສາດ ນອກຈາກວ່າ ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ ໄດ້ຮັບຄຳສັ່ງແນະນຳຈາກທ່ານໝໍຜູ້ຊຳນານທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນຄັກແນ່ໂດຍຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ:  ນອກຈາກ ການປິ່ນປົວແຂ້ວທີ່ຍັງດີ ແລະ ແຂ້ວທຳມະຊາດ ທີ່ເປັນຜົນອັນເນື່ອງມາຈາກການບາດເຈັບທາງດ້ານຮ່າງກາຍຍ້ອນອຸປະຕິເຫດ.

3. ຂໍ້ຍົກເວັ້ນອື່ນໆໄດ້ອະທິບາຍລະອຽດຢູ່ໃນລະບຽບການວ່າດ້ວຍການທ່ອງທ່ຽວໄປຕ່າງປະເທດຂອງLVI

 

VII. ໃນກໍລະນີເກີດອຸປະຕິເຫດ, ຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຕ້ອງແຈ້ງ LVI ໃຫ້ຮັບຮູ້ທັນທີ ຕາມເບີໂທ : 020 2555666 & 020 99989666 - ສາຍດວ່ນການຕະຫຼາດ: 020 23344666

 

 

DOWNLOAD MORE DETAIL HERE