ປະກັນໄພຍານພາຫະນະ

  19-05-2016


I. ເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພ
  ຍານພາຫະນະທຸກປະເພດໃນເວລາປະສົບກັບ :
- ອຸປະຕິເຫດໃນການສັນຈອນ + ນອກການສັນຈອນ
- ການຄ້ຳປະກັນອຸປະຕິເຫດໃຫ້ຜູ້ຂັບຂີ່ແລະຜູ້ໂດຍສານ
- ຄວາມເສຍຫາຍກ່ຽວກັບຕົວລົດ + ຄວາມເສຍຫາຍຈາກການລັກ + ແກ້ວແວ່ນແຕກ
- ຄວາມເສຍຫາຍຈາກໄພທຳມະຊາດ,ໄຟໄໝ້, ການລະເບີດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງອັນຕະລາຍອື່ນໆ

 

II. ຂອບເຂດຂອງການຄຸ້ມການ
A =  ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງຕໍ່ບຸກຄົນທີສາມ
- ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງບຸກຄົນທີສາມເຊັ່ນ: ເສຍຊີວິດ, ການບາດເຈັບ, ພິການ, ພິການຖາວອນ, ພິການຖາວອນບາງພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍ
- ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານວັດຖຸຂອງບຸກຄົນທີສາມເຊັ່ນ: ລົດ ຫຼື ຊັບສິນເປ່ເພເສຍຫາຍ.
I =  ການຄ້ຳປະກັນຜູ້ຂັບຂີ່ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານ
- ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ພິການ ຫຼື  ເສຍຊີວິດ ຍ້ອນອຸປະຕິເຫດໃນເວລາຂັບຂີ່ທີ່ລົດກຳລັງສັນຈອນ ຫຼື ໃນໄລຍະ ຂຶ້ນ-ລົງ ລົດ
C =  (C + D + EFG) = ການຄ້ຳປະກັນການເສຍຫາຍເນື່ອງຈາກອຸປະຕິເຫດ = ( ການຄ້ຳປະກັນຂໍ້ ຄ + ງ + ຈສຊ)
- ການຕຳ, ປີ້ນຂໍ້ວາ, ໄຟໄໝ້, ຕົ້ນໄມ້ລົ້ມທັບ, ແກ້ວແຕກ, ຖືກໂຈນລະກຳ ແລະ ຖືກລັກ (ຕ້ອງມີຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນການລັກ)

LVI Car = ແມ່ນການຄ້ຳປະກັນຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກການຕຳ(ລົດກັບລົດ) ຄ່າທຳນຽມເລີ້ມຕົ້ນແມ່ນ 933,500 ກີບ/ປີ (ລວມມີອາກອນມູນຄ່າເພີ້ມ ແລະຄ່າຂຶ້ນ ທະບຽນ). ມີ 3 ລະດັບທາງເລືອກ (ໂດຍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ 500,000 ກີບ ຕໍ່ອຸປະຕິເຫດໜື່ງຄັ້ງ )

LVI Km = ແມ່ນຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພກ່ຽວກັບການເສຍຫາຍກ່ຽວກັບຕົວລົດເນື່ອງຈາກອຸປະຕິເຫດຊຶ່ງຄິດໄລ່ຕາມຈຳນວນຫຼັກ kilometer ທີ່ລົດໄດ້ແລ່ນ, ຈະ ມີສ່ວນຫຼຸດຄ່າທຳນຽມເຖິງ 55%, ສຳລັບລົດ 4 ລໍ້ ທີ່ນຳໃຊ້ນັບແຕ່ປີຜະລິດອອກມາຕ່ຳກ່ວາ ຫຼື  5 ປີ, ໄລຍະເວລາຂອງການຄຸ້ມກັນ: ຈະສີ້ນສຸດຕາມຈຳນວນ kilometer ທີ່ໄດ້ເລືອກເອົາ ຫຼື ໄດ້ 365 ມື້

 

III. ອັດຕາຄ່າທຳນຽມ
Cover A =  ການຄ້ຳປະກັນຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງຕໍ່ບຸກຄົນທີສາມ =  ( ອີງຕາມອັດຕາຄ່າທຳນຽມຂອງ LVI).
Cover I  =  ການຄ້ຳປະກັນຜູ້ຂັບຂີ່ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານ = ( ອີງຕາມອັດຕາຄ່າທຳນຽມຂອງ LVI).
Cover C = (C + D + EFG) = ການຄ້ຳປະກັນຂໍ້ ຄ : ການຄ້ຳປະກັນການເສຍຫາຍເນື່ອງຈາກອຸປະຕິເຫດ = (ຄ + ງ +ຈສຊ)
( ການຄ້ຳປະກັນຂໍ້ ຄ : ການຄ້ຳປະກັນການເສຍຫາຍເນື່ອງຈາກອຸປະຕິເຫດ + ການຄ້ຳປະກັນຂໍ້ ງ : ການຄ້ຳປະກັນການເສຍຫາຍເນື່ອງຈາກການຕຳ+ ການຄ້ຳປະກັນຂໍ້ ຈ : ແກ້ວແວ່ນແຕກ + ການຄ້ຳປະກັນຂໍ້ ສ: ໄຟໄໝ້ + ການຄ້ຳປະກັນຂໍ້ ຊ : ການລັກ )
ຄ່າທຳນຽມເທົ່າກັບ:  (ມູນຄ່າລົດ x ອັດຕາຄ່າທຳນຽມ) + ອາກອນ + ຄ່າຂຶ້ນທະບຽນ)

+ LVI Car = ( ອີງຕາມອັດຕາຄ່າທຳນຽມຂອງ LVI ແລະ ທາງເລືອກ)
+ LVI Km = ( ອີງຕາມອັດຕາຄ່າທຳນຽມຂອງ LVI ແລະ ທາງເລືອກ)

 

IV. ຂໍ້ຍົກເວັ້ນຕ່າງໆ
1. ສັນຍາສະບັບນີ້ ຈະບໍ່ຄຸມ້ກັນຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກຜູ້ຂັບລົດບໍ່ມີໃບຂັບຂີ່ ຫຼືວ່າ ໃບຂັບຂີ່ບໍ່ຖຶກຕ້ອງຕາມປະເພດລົດ ຫຼືວ່າ ຂັບຂີ່ດ້ວຍຄວາມມືນເມົາຈາກການດື່ມເຫຼົ້າ ຫຼື ຢາເສບຕິດ
2. ສຳລັບລົດຈັກ, ຜູ້ຂັບຂີ່ແລະຜູ້ຊ້ອນທ້າຍ ຕ້ອງໃສ່ໝວກກັນກະທົບ
3. ທຸກການເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກການກໍ່ການຮ້າຍ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມກັນ
4. ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງຕໍ່ບຸຄົນທີ່ສາມ ຈະບໍ່ຄຸ້ມກັນຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ທາງດ້ານວັດຖຸທີ່ເກີດຂຶ້ນແກ່ຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພ
5. ຄວາມຮັບຮູ້ຕໍ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆ ແລະ ຄຳຕົກລົງໃດໆ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄຳເຫັນດີ ຈາກ LVI ຈະຖືວ່າບໍ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້
6. ຂໍຍົກເວັ້ນອື່ນໆໄດ້ອະທິບາຍລະອຽດຢູ່ໃນລະບຽບການວ່າດ້ວຍການປະກັນໄພຍານພາຫະນະ

 

DOWNLOAD DETAIL HERE