ແຈ້ງການ

  12-07-2018


   ແຈ້ງການ   

 

   ຜ່ານການກວດກາຕົວຈິງຈາກພາກສ່ວນຄຸ້ມຄອງເອກະສານ ແລະ ພະນັກງານຮັບຜິດຊອບເອກະສານຂາຍປະກັນໄພ, ຕາມສັງລວມລາຍງານເອກະສານຂາຍປະກັນໄພປີ 

 2017   ຈຳນວນ  365  ສັນຍາໄດ້ຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍ ເຊີ່ງລາຍລະອຽດເລກທີຂອງສັນຍາລູກຄ້າ ແລະ ຕົວແທນສາມາດເຂົ້າໄປເບີ່ງລາຍລະອຽດໄດ້ຕາມຂ້າງລຸ່ມ.

   ດັ່ງນັ້ນ ບໍລິສັດຮ່ວມທຸລະກິດປະກັນໄພລາວ ຫວຽດ (LVI),ຈິ່ງຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງລູກຄ້າແລະຕົວແທນປະກັນໄພຂອງ  LVI  ທົ່ວປະເທດຊາບວ່າພາຍໃນ 

 30    ວັນນັບແຕ່ບໍລິສັດໄດ້ແຈ້ງການລົງໜັງສືພິມ ແລະ ແຈ້ງທາງເວບໄຊ, ເຟສບຸກຂອງບໍລິສັດ... ກໍລະນີສັນຍາຂ້າງລຸ່ມນີ້ ລູກຄ້າຫາກໄດ້ຊື້ ຫຼື ຕົວແທນຫາກໄດ້ຂາຍ ແມ່ນໃຫ້ຮິບດ່ວນມາພົວພັນກັບບໍລິສັດເພື່ອຈະໄດ້ຮັບການຄຸ້ມກັນ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ທາງບໍລິສັດຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບໃດໆທັງສິ້ນ.

 

 

 ກະລຸນາພົວພັນຕາມເບີໂທ  020.9993.8688 ເພື່ອໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາ ຫຼື ຊື້ປະກັນໄພໂດຍກົງຢູ່ທີ່:
 ຫ້ອງການ, ຕົວແທນປະກັນໄພ LVI ທົ່ວປະເທດ.
 ສາຂາ APB, BCEL, Lao – Viet Bank, BCEL ທົ່ວປະເທດ.