ສືບຕໍ່ຄວາມສຳເລັດຂອງ LVI ສາຂາພາກໃຕ້ ແລະ LVI ສາຂານະຄອນຫຼວງ

  27-06-2018


ສືບຕໍ່ຄວາມສຳເລັດຂອງ LVI ສາຂາພາກໃຕ້ ແລະ LVI ສາຂານະຄອນຫຼວງ

 

   ສືບຕໍ່ຄວາມສຳເລັດຂອງ LVI ສາຂາພາກໃຕ້ ແລະ LVI ສາຂານະຄອນຫຼວງ, ໃນວັນທີ 01/06/2018, ບໍລິສັດຮ່ວມທຸລະກິດປະກັນໄພ ລາວ-ຫວຽດ(LVI) ໄດ້ເປີດ LVI ສາຂາພາກ ເໜືອຢ່າງເປັນທາງການຢູ່ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ໄດ້ສຳເລັດເຄື່ອຄ່າຍການເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດ ກວມເອົາທັງ 03 ພາກ ເໜືອ-ກາງ-ໃຕ້ ຂອງປະເທດລາວ.

 

  LVI ສາຂາພາກເໜືອໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນບົນພື້ນຖານການຕົກລົງເຫັນດີຂອງສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດຮ່ວມທຸລະກິດປະກັນໄພ ລາວ-ຫວຽດ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 030/QĐ-HĐQT ລົງວັນທີ 22/03/2018 ແລະ ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດເລກທີ 171/ĐKKD ໂດຍແມ່ນພະແນກ ອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ແຂວງຫຼວງພະບາງເປັນຜູ້ອອກໃຫ້ໃນວັນທີ 30/05/2018. LVI ສາຂາພາກເໜືອເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຢູ່ 8 ແຂວງພາກເໜືອ ລວມມີ: ຫຼວງພະບາງ, ໄຊຍະບູລີ, ຊຽງຂວາງ, ຫົວພັນ, ອຸດົມໄຊ, ຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນ້ຳທາ ແລະ ບໍ່ແກ້ວ.
ການສ້າງຕັ້ງສາຂາ LVI ພາກເໜືອແມ່ນມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຫຍິ່ງ ເຊີ່ງໄດ້ກົງກັບວາລະໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຮ່ວມທຸລະກິດປະກັນໄພລາວ ຫວຽດ ຄົບຮອບ 10 ປີ, ສືບຕໍ່ພັດທະນາທາງດ້ານຕະຫຼາດປະກັນໄພໃນ ສປປລາວ ໃຫ້ໝັ້ນຄົງເຊັ່ນດຽວກັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງ LVI ເພື່ອເພີ້ມຄວາມເພິງພໍໃຈໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າໃນຕໍ່ໆໄປ.
ຮູບພາບຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນບາງຮູບພາບໃນວັນສ້າງຕັ້ງສາຂາ LVI ພາກເໜືອ

 

 

  020 2334 4666

  Call Center: 1465