ເກີດອຸປະຕິເຫດໃນຄັ້ງວັນທີ 03/03/018

  26-04-2018


    ໃນວັນທີ 25/04/2018 ບໍລິສັດ ຮ່ວມທຸລະກິດປະກັນໄພ ລາວ-ຫວຽດ ຈໍາກັດ (LVI) ມອບສິນທົດແທນຈໍານວນ 54,787,000 ກີບ 
(ຫ້າສິບສີ່ລ້ານເຈັດແສນແປດສິບເຈັດພັນກີບ) ໃຫ້ແກ່ ທ່ານ ຊອບ ຈຸລາລາດ ເຊິ່ງເປັນເຈົ້າຂອງລົດທີ່ເກີດອຸປະຕິເຫດໃນຄັ້ງວັນທີ 03/03/2018
ອຸປະຕິເຫດຢູ່ທີ່ເຂດສວນ 23 ສິງຫາ ບ້ານສະພານທອງ ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

 

 

 

 

 

 

    ພາຍຫລັງທີ່ເກີດອຸປະຕິເຫດ: LVI ມີໜ້າຢູ່ສະຖານທີ່ເກີດເຫດທັນເວລາເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມເສຍຫາຍ. ເພື່ອຮັກສາຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານ ໃນເວລາເກີດອຸປະຕິເຫດ, ຮີບດ່ວນເຂົ້າປະກັນໄພກັບ LVI. ກົດໂທໄປທີ່ເບີ 020 9993 8688, 020 2334 4666 ເພື່ອໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳ.