ຢຸດເຊົາການແຖມປະກັນໄພບຸກຄົນທີ່ສາມ

  09-04-2018


     ບໍລິສັດຮ່ວມທຸລະກິດປະກັນໄພລາວ ຫວຽດຂໍແຈ້ງການຢຸດເຊົາລາຍການແຖມປະກັນໄພໄທໃຫ້ກັບລູກຄ້າທີ່ຊື້ປະກັນໄພຍານພາຫະນະຂອງ LVI, ລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ຢຸດເຊົາການແຖມປະກັນໄພບຸກຄົນທີ່ສາມຂອງບໍລິສັດ Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited ຕາມເອກະສານເລກທີ 497/CV-QLNV ລົງວັນທີ 16/11/2017 ນັບແຕ່ວັນທີ 01/04/2018.
2. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດັ່ງລຸ່ມນີ້