LVI ມອບຄູປອງຮັບສ່ວນຫຼຸດ 45%

  29-05-2017


  LVI ມອບຄູປອງຮັບສ່ວນຫຼຸດ 45%  

 

 ເລີ່ມແຕ່ 01/06/2017 ເປັນຕົ້ນໄປ ລູກຄ້າຊື້ປະກັນໄພ ຫຼື ຕໍ່ສັນຍາປະກັນໄພກັບ LVI ຈະໄດ້ຮັບ ຄູປອງຮັບສ່ວນຫຼຸດ 45%. ລູກຄ້າສາມາດນຳໃຊ້ຄູ

ປອງເອງ ຫຼື ຈະມອບໃຫ້ໝູ່ຄູ່ ແລະ ພີ່ນ້ອງທີ່ຊື້ປະກັນໄພຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 45%
 ສາມາດໂທເຂົ້າມາດ່ວນໝາຍເລກ 020 9993 8688 ຫຼື ເຂົ້າມາຊື້ຢູ່ສຳນັກງານໃຫຍ່, ສາຂາ ແລະ ຕົວແທນ LVI ທົ່ວປະເທດ.