ໜ້າທຳອິດ > ແກ້ໄຂ ທົດແທນ

LVI ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະສະໜອງການບໍລິການ ການທົດແທນຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ດ້ວຍຄໍາ ຂວັນທີ່ວ່າ “ວ່ອງໄວ - ເໝາະສົມ - ຊັດເຈນ”.

 

ໂດຍມີການຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານເປັນຢ່າງດີ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ລ້ວນແລ້ວແຕ່ຖືວຽກງານບໍລິ ການລູກຄ້າເປັນວຽກງານທີ່ສຳຄັນຂອງຕົນ, ພ້ອມມີເຄືອ ຂ່າຍບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື (ອູ່ສ້ອມແປງ, ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ, ...) ທົ່ວປະເທດ, LVI ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາວ່າ: ຈະນໍາ ການບໍລິການທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ແບບເປັນມືອາຊີບ ທຸກທີ່ທຸກເວລາ.

 

ທຸກໆການເສຍຫາຍ, ກະລຸນາແຈ້ງຕາມຂໍ້ມູນຂ້າງລຸ້ມນີ້:
-    ທຸກໆການເສຍຫາຍ-ແຈ້ງໃຫ້ LVI ທັນທີຕາມເບີສາຍ ດ່ວນ: 1465 ຫຼື 02022555666) ຫຼື Whatapps/ອິເມວ
-    ທຸກໆການເສຍຫາຍ - ຕ້ອງສົ່ງໃບແຈ້ງການເສຍຫາຍ ບໍ່ໃຫ້ກາຍ 05 ວັນເຮັດວຽກ (
download ແບບຟອມ ໃບແຈ້ງການເສຍຫາຍ).  

 

ບາງຂໍ້ແນະນໍາ:
ໃນເມື່ອມີຄວາມເສຍຫາຍເກີດຂຶ້ນ,ຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພ
1. ຄວນ: ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັນທີຕາມຂໍ້ກຳ ນົດ ກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ສາມາດຮຽກຮ້ອງຄວາມເສຍຫາຍ.
2. ຄວນ:    ບຳລຸງຮັກສາເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ເກັບຮັກສາຊັບສິນ ເພື່່ອຈຳກັດຄວາມເສຍຫາຍອາດຈະເກີດຂຶ້ນເພີ້ມເຕີມ.
3. ຄວນ: ຮັກສາໄວ້ໃນສະເພາບເດີມ,ຖ້າຊັບສິນໃດ ຫຼື ອຸປະ ກອນໃດທີ່ພົວພັນເຖິງການເສຍຫາຍ.
4. ຄວນ:    ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ເປັນໄປໄດ້, ຕ້ອງຖ່າຍຮູບຂອງ ການເສຍຫາຍ, ອຸປະຕິເຫດທີ່ເກີດຂຶ້ນ.
5. ຄວນ: ໃນສະພາບທີ່ບໍ່ທັນຈະແຈ້ງ, ຍັງມີບັນຫາ, ຕ້ອງ ຊອກຫາການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ປະກັນໄພ ແລະ/ຫຼື ບໍລິສັດ ປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ.  
6. ຄວນ:    ແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການພົວ ພັນປະສານງານໃນການດຳເນີນທົດແທນຄວາມເສຍຫາຍ.
7. ຄວນ:    ປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມືຢ່າງໄກ້ສິດກັບຜູ້ຕາງ ໜ້າຂອງ LVI ໃນຂະບວນການດຳເນີນການ, ສະໜອງ ບັນດາຂໍ້ມູນທີ່ພົວພັນກັບການເສຍຫາຍ.
8. ບໍ່ຄວນ:    ຮັບຮອງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຫຼື ເຂົ້າຮ່ວມເຈ ລະຈາກັບບຸກຄົນທີ່ສາມ ໃນເມື່ອຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຕົກ ລົງເຫັນດີ ຫຼື ໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳຈາກ LVI ຫຼື ບໍລິສັດ ປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ.
9. ບໍ່ຄວນ:    ດຳເນີນການສ້ອມແປງຊັບສິນຂອງບຸກຄົນທີ່ສາມ ໃນເມື່ອຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີຈາກຜູ້ຕາງໜ້າ LVI ຫຼື ບໍລິສັດ ປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ.

 

ປະກັັນໄພຍານພາຫະນະ

ຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພ:    
- ໃນເວລາເກີດອຸປະຕິເຫດ, ໃຫ້ພົວພັນຕາມເບີສຸກເສີນ: 1465 ຫຼື 02022555666 ເພື່ອໄດ້ຮັບຄໍາແນະນຳວິທີການ ແກ້ໄຂອຸປະຕິເຫດ ຫຼື ແຈ້ງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດທີ່ຢູ່ໄກ້ ທີ່ສຸດເພື່ອສ້າງບົດບັນທຶກເຫດການ (ໃນກໍລະນີທີ່ຈໍາເປັນ);

-ຕ້ອງໝູນໃຊ້ທຸກວິທີການເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຄົນ ແລະ ຈໍາກັດ ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ;

- ບໍ່ຍອມຮັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ບໍ່ຕົກລົງເຫັນດີລາຄາ ສ້ອມແປງ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງຕົກລົງຮັບໃຊ້ໃຫ້ຄົນອື່ນໃນເມື່ອບໍ່ ທັນເຫັນດີຈາກ LVI;

ຂໍ້ຄວນເອົາໃຈໃສ່:
-ໃນກໍລະນີສ້ອມແປງຢູ່ອູ່ສ້ອມແປງທີ່ເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືກັບ LVI, LVI ຈະຮັບປະກັນລົດຕາມຈໍານວນເງິນທີ່ນອນໃນ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງການຄຸ້ມກັນ ພາຍຫຼັງທີ່ການສ້ອມ ແປງໄດ້ສຳເລັດ ແລະ ເຈົ້າຂອງລົດໄດ້ດຳເນີນການຮຽກ ຮ້ອງຄວາມເສຍຫາຍສໍາເລັດ ແລະ ໄດ້ຊໍາລະຈໍານວນເງິນ ຜິດດ່ຽງ (ຖ້າມີ) ນອກຈາກຈໍານວນເງິນ LVI ຮັບປະກັນ ໃຫ້ອູ່ສ້ອມແປງເປັນຜູ້ສ້ອມແປງ;

- ປະຕິບັດຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງຄົບຖ້ວນ/ຮັກສາສິດທ້ວງ ກັບບຸກຄົນທີ່ສາມໃຫ້ແກ່ LVI;
- ປະກອບເອກະສານຮຽກຮ້ອງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ LVI ຄົບຖ້ວນ ຕາມຂ້າງລຸ່ມນີ້:

ເອກະສານທີ່ຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຕ້ອງໄດ້ສະໜອງ:

-ໃບຢັ້ງຢືນການປະກັນໄພຍານພາຫະນະ, ໃບທະບຽນລົດ, ໃບກວດກາເຕັກນິກລົດ;

- ໃບອະນຸຍາດການຂັບຂີ່ຂອງຜູ້ຂັບຂີ່ເກີດອຸປະຕິເຫດ;

- ສຳເນົາເອກະສານເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດ (ຖ້າອຸປະຕິເຫດ ແມ່ນເຈົ້າໜ້າທີ່ດຳເນີນ);

- ບັນດາເອກະສານທີ່ພົວພັນເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ບຸກຄົນທີສາມ (ຖ້າມີ);

- ໃບສະເໜີລາຄາ, ໃບບິນທີ່ພົວພັນເຖິງການລາກແກ່, ສ້ອມແປງລົດ ແລະ ການບໍລິການອື່ນໆທີ່ມີສ່ວນພົວພັນ;
- ເອກະສານຫຼັກຖານທີ່ພົວພັນເຖິງຄວາມເສຍຫາຍທາງ ດ້ານຮ່າງກາຍ: ຫຼັກຖານຈາກແພດໝໍ ແລະ ຫຼັກຖານ ທີ່ພົວພັນອື່ນໆ(ຖ້າມີຮຽກຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍດ້ານຮ່າງກາຍ);

- ເອກະສານຮັກສາ, ມອບສິດໃຫ້ LVI ຮຽກຮ້ອງກັບບຸກ ຄົນທີ່ສາມ(ຖ້າອຸປະຕິເຫດມີສ່ວນພົວພັນເຖິງຄວາມຜິດ ຂອງບຸກຄົນທີ່ສາມ);

- ບັນດາເອກະສານ, ຫຼັກຖານທີ່ພົວພັນອື່ນໆ(ຖ້າ LVI ຕ້ອງການ).
LVI ຈະຊໍາລະໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພ ຫຼື ພາກສ່ວນ ສ້ອມແປງ ພາຍໃນ 15 ວັນ, ນັບແຕ່ວັນທີ LVI ໄດ້ຮັບ ເອກະສານຄົບຖ້ວນ.

 

ປະກັນໄພສຸຂະພາບ ແລະ ອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ

1.    ໃນກໍລະນີຮັບປະກັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບໍ່ນອນໂຮງໝໍ(ເບິ່ງລາຍຊື່ໂຮງໝໍທີ່ ວມມືກັບ LVI ຂ້າງລຸ່ມນີ້):
-    ສະໜອງບັດປະກັນໄພ ຫຼື ລະຫັດ QR ມີຢູ່ໃນສັນຍາ ປະກັນໄພ, ບັດປະຊາຊົນ/ໜັງສືຜ່ານແດນໃຫ້ແພດໝໍ
-    ຊໍາລະໃຫ້ໂຮງໝໍ ບັນດາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ນອນໃນການ ຄຸ້ມກັນ ຫຼື ເກີນວົງເງິນປະກັນໄພ.
2.    ໃນກໍລະນີປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍທີ່ບໍ່ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ LVI:
-    ລູກຄ້າຕ້ອງຊໍາລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປິ່ນປົວກ່ອນ
-    ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ສະໜອງເອກະສານທົດແທນ ຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ LVI.  

ເອກະສານຮຽກຮ້ອງທົດແທນຄວາມເສຍຫາຍມີ:

1.ໃບສະເໜີທົດແທນຄວາມເສຍຫາຍ(download ໄດ້ທີ່ນີ້)

ລູກຄ້າຕ້ອງຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໃບສະເໜີຮຽກຮ້ອງສິນທົດແທນ ຄວາມເສຍຫາຍ(ໂດຍສະເພາະແມ່ນເບີໂທລະສັບ, ບັນດາ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຮຽກຮ້ອງຄວາມເສຍຫາຍ; ວິທີການຊໍາລະ, ຊື່ບັນຊີ ແລະ ເລກບັນຊີ…).                                                                                                                                 

2. ປິ່ນປົວບໍ່ນອນໂຮງໝໍ:
-ໃບກວດພະຍາດ/ປື້ມຕິດຕາມກວດພະຍາດ: ຕ້ອງມີການ ບົ່ງມະຕິພະຍາດຂອງທ່ານໝໍຢ່າງລະອຽດ,ມີລາຍເຊັນຈາກ ທ່ານໝໍ ແລະ ມີກາຈໍ້າຈາກໂຮງໝໍ/ຄຣີນິກ/ພາກສ່ວນປົ່ວ ພະຍາດ.
- ໃບບິນຢາ: ຕ້ອງຂຽນຊື່ແຈ້ງ, ຈໍານວນຢາ ແລະ ມີກາ ຈໍ້າຈາກໂຮງໝໍ /ຄຣີນິກ/ພາກສ່ວນປົ່ວພະຍາດ.

- ໃບບົ່ງມະຕິ ແລະ ຜົນການກວດພະຍາດ, ພາບຖ່າຍ ຫຼື ຜົນກວດ ພະຍາດດ້ວຍການຖ່າຍພາບ … (ຖ້າມີ)
- ສະເພາະການປິ່ນປົວແຂ້ວ: ຕ້ອງໄດ້ລະບຸແຂ້ວທີ່ ປິ່ນປົວ ແລະ ວິທີການປິ່ນປົວຢ່າງລະອຽດ.
-ໃບບິນຄ່າປິ່ນປົວສະບັບຕົ້ນ: ຕ້ອງຂຽນຊື່ແຈ້ງຂອງບຸກຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພ (ຜູ້ປ່ວຍເປັນພະຍາດ).
-ຕາຕະລາງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການປິ່ນປົວຄັດຕິດມາພ້ອມ(ຖ້າມີ).

3. ປິ່ນປົວນອນໂຮງໝໍ ຍ້ອນພະຍາດ ຫຼື ລຸລູກ:
- ໃບອອກໂຮງໝໍ: ລະບຸວັນເຂົ້າໂຮງໝໍ, ອອກໂຮງໝໍ ແລະ ມີກາຈໍ້າຈາກໂຮງໝໍ ຢ່າງລະອຽດ.
- ໃບຜ່າຕັດ (ໃນກໍລະນີຜ່າຕັດ) ລະບຸວິທີການຜ່າຕັດ ແລະ ການປິ່ນປົວຢ່າງລະອຽດ.
- ຜົນການກວດພະຍາດ ແລະ ບົ່ງມະຕິພະຍາດຜ່ານ ຮູບພາບ ກ່ອນເຂົ້າໂຮງໝໍ (ຖ້າມີ).
- ໃບບິນຢາປິ່ນປົວພາຍຫຼັງອອກໂຮງໝໍ(ຖ້າມີ) ລະບຸຊື່ຜູ້ ປ່ວຍເປັນພະຍາດ,ປະເພດຢາ, ຈໍານວນຢາ, ວັນທີປິ່ນປົວ
-ໃບບິນສະບັບຕົ້ນ: ລະບຸປະເພດຢາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຢ່າງລະອຽດ.
- ຕາຕະລາງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປິ່ນປົວຄັດຕິດກັບໃບບິນ(ຖ້າມີ).

4. ສໍາລັບກໍລະນີເກີດອຸປະຕິເຫດ:
- ບົດລາຍງານການເກີດອຸປະຕິເຫດຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບການປະ ກັນໄພ ມີການຢັ້ງຢືນຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ເຈົ້າໜ້າ ທີ່ຕໍາຫຼວດ ຫຼື ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຢູ່ທີ່ບ່ອນເກີດ ອຸປະຕິເຫດ.
-ເອກະສານລົດແລະໃບຂັບຂີ່ (ຖ້າອຸປະຕິເຫດຍ້ອນຂັບຂີ່)  
- ບົດບັນທຶກການປະເມີນການເຈັບເປັນ (ຖ້າມີ)
- ເອກະສານຈາກແພດໝໍ: ການປິ່ນປົວບໍ່ນອນໂຮງໝໍ ແລະ/ຫຼື ປິ່ນປົວນອນໂຮງໝໍ.
- ໃບບິນການປິ່ນປົວສະບັບຕົ້ນ.  
- ຕາຕະລາງໃຊ້ຈ່າຍການປິ່ນປົວຄັດຕິດກັບໃບບິນ (ຖ້າມີ)

5. ສຳລັບກໍລະນີສະເໜີການທົດແທນເງິນເດືອນໃນຊ່ວງ ການປິ່ນປົວ:
- ໃບແຈ້ງບອກໃຫ້ພັກຜ່ອນຈາກໂຮງໝໍ.
- ຕາຕະລາງມາການ, ຕາຕະລາງເງິນເດືອນມີການຢັ້ງຢືນ ຈາກຫ້ອງການ.
6. ໃນກໍລະນີເສຍຊີວິດ:
- ໃບຢັ້ງຢືນເສຍຊີວິດ ແລະ ໃບແຈ້ງການເສຍຊີວິດ
- ໃບຢັ້ງຢືນສິດຮັບມໍລະດົກທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ໃບມອບສິດຮັບສິນທົດແທນປະກັນໄພ.
LVI ຈະຊໍາລະໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພ ຫຼື ຜູ້ທີ່ໄດ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ພາຍໃນ 15 ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີ LVI ໄດ້ຮັບເອກະສານຄົບຖ້ວນ.

 

ປະກັນໄພຊັບສິນ.
1. ຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພ:
-ໃນເວລາຮູ້ສຶກວ່າອາດຈະເກີດມີຄວາມເສຍຫາຍ, ຜູ້ໄດ້ ຮັບການປະກັນໄພ ຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງເຖິງ LVI ທັນທີ ຕາມເບີສຸກເສີນ: 1465 ຫຼື 02022555666;
2. ໃນເວລາເກີດອຸປະຕິເຫດ, ຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຕ້ອງ ປະຕິບັດທັນທີ:
- ປະຕິບັດທຸກວິທີທາງ ເພື່ອຈໍາກັດຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ຢູ່ ໃນລະດັບໜ້ອຍທີ່ສຸດ ແລະເກັບຊັບສິນທີ່ຖືກເສຍຫາຍຄືນ
- ຕື່ມໃສ່ໃບແຈ້ງອຸປະຕິເຫດ ຕາມແບບຟອມ (
Download ເອົາທີ່ນີ້) ແລະ ສົ່ງໃຫ້ LVI ດ້ວຍການ ແຝັກ/ອິເມວ/ whatapps;
- ແຈ້ງເຖິງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດ ໃນກໍລະນີມີການລັກ ຫຼື ສົງໃສວ່າມີການລັກເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ມີການຕັ້ງໃຈທໍາຮ້າຍ ຮ້າຍແຮງ.
3. ຮັກສາສະຖານທີ່ເກີດເຫດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຮັກສາບັນ ດາສິ້ນສ່ວນທີ່ຖືກເສຍຫາຍ, ກຽມພ້ອມເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຕາງໜ້າ ຫຼືພະນັກງານປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍຂອງ LVI ປະເມີນ ບັນດາພາກສ່ວນນັ້ນ;
4.ສ້າງບົດບັນທຶກເຫດການທີ່ພາໃຫ້ຊັບສິນເກີດຄວາມເສຍ ຫາຍມີການຢັງຢືນຈາກຂັ້ນທີ່ມີສິດອຳນາດຄຸ້ມຄອງຊັບສິນນັ້ນ/ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ, ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ;
- ຮັກສາສິດທ້ວງກັບບຸກຄົນທີສາມ (ຖ້າມີ).

6. ປະກອບເອກະສານ ແລະ ສົ່ງເອກະສານຮຽກຮ້ອງ ສິນທົດແທນໃຫ້ LVI ຕາມເອກະສານລຸ່ມນີ້:
- ໃບສະເໜີຮຽກຮ້ອງສິນທົດແທນຄວາມເສຍຫາຍ;
- ບົດບັນທຶກສະຖານທີ່ເກີດເຫດ; ບົດລາຍງານການປະ ເມີນຄວາມເສຍຫາຍ.
-ລາຍການຊັບສິນທີ່ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພ, ເອກະສານຫຼັກ ຖານກຳນົດມູນຄ່າເບື້ອງຕົ້ນຂອງຊັບສິນທີ່ຖືກເສຍຫາຍ;
- ເອກະສານຫຼັກຖານຟື້ນຟູຄວາມເສຍຫາຍ: ສັນຍາ, ບົດບັນທຶກມອບຮັບ ແລະ ໃບບິນອາກອນ ທີ່ພົວພັນເຖິງ ການສ້ອມແປງ;
- ບັນດາເອກະສານອື່ນໆທີ່ພົວພັນເຖິງຄວາມເສຍຫາຍ (ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງ LVI).
LVI ຈະຊໍາລະໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພ ຫຼື ຊໍາລະໂດຍກົງໃຫ້ຜູ້ສະໜອງອຸປະກອນ ຫຼື ພາກສ່ວນສ້ອມແປງ ພາຍໃນ 30 ວັນ, ນັບແຕ່ວັນທີ LVI ໄດ້ຮັບເອກະສານຄົບຖ້ວນ.