ໜ້າທຳອິດ > ລະບົບເຄື່ອຂ່າຍ

ບໍລິສັດຮວ່ມທຸລະກິດປະກັນໄພລາວ-ຫວຽດ ມີໜ່ວຍບໍລິການທັງໝົດ10ໜວ່ຍ ບໍລິການ ແລະ 01 ສາຂາພາກໄຕ້ ທີ່ມີການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງດ້ວຍຕົນເອງ, ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ, ແກ້ໄຂຄະດີ, ບໍລິການຫລັງການຂາຍ, ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດຂອງໜ່ວຍບໍລິການຕາມ ແຂວງຕ່າງໆຄື:

1. ສຳນັກງານໃຫຍ່:

-    ທີ່ຕັ້ງ    : ຊັ້ນ3, ຕຶກທະນາຄານລາວ-ຫວຽດ, ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ ເລກທີ 44, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ.

-   ໂທ        : (856-21) 264972-5

-   ແຟັກ     : (856-21) 264971

-   ອີເມວ    : lvi@laovietinsurance.com

-   ເວັບໄຊ້   : www.laovietinsurance.com

-   ເຟສ໌ບຸກ  : facebook.com/laovietinsurance.com

2. LVI Capital Branch

-  ທີ່ຢູ່: Block A, BIDV Complex, Donden Vilage, Chanthabouly District, Vientiane capital, Laos PDR.

-  Hotline: 020 23344666

Business 1 Department

-   ຫົວໜ້າພະແນກ: Mr. Singkham PHONGPANYA

-   ເບີໂທລະສັບ: 020 23423377

Business 2 Department

-   ຫົວໜ້າພະແນກ: Mr. Thavixay

-   ເບີໂທລະສັບ: 020 23423377

Business Khammoun Department

-  Manager: Mr. Senganan

-  ເບີໂທລະສັບ: 020 22250002

3. LVI ສາຂາພາກໄຕ້

ໜ່ວຍບໍລິການສາຂາແຂວງຈຳປາສັກ

-   ທີ່ຢູ່: ບ້ານ ໂພນສະຫວັນ, ເມືອງປາກເຊ, ແຂວງຈຳປາສັກ

-   ເບີໂທລະສັບ: 031 253114 / 23367778

-   ແຟັກ: 031 253114

ໜ່ວຍບໍລິການສາຂາແຂວງອັດຕະປື

-   ທີ່ຢູ່: ບ້ານ ຫລັກຊັນ, ເມືອງ ສະມັກຄີວົງ,ແຂວງອັດຕະປື

-   ເບີໂທລະສັບ: 036 212000 / 22270003

-   ແຟັກ: 036 212000

ໜ່ວຍບໍລິການສາຂາແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

-   ທີ່ຢູ່: ບ້ານ ລາດຊະວົງສຶກ, ເມືອງໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

-   ເບີໂທລະສັບ: 041 252378 / 23597035

-   ແຟັກ: 041 252378

4. ພະແນກການຕະຫຼາກ Northern

- ຫົວໜ້າພະແນກ: ທ່ານ ດາວ ຢຸຍ ແກ້ງ

- ໂທ: 020 91598222

ໜ່ວຍບໍລິການສາຂາ ແຂວງຊຽງຂວາງ

-   ທີ່ຢູ່: ບ້ານນ້ຳງາມ, ເມືອງແປກ, ແຂວງຊຽງຂວາງ

-   ເບີໂທລະສັບ: 061 213457/ 99877535

-   ແຟັກ: 061 213457

ໜ່ວຍບໍລິການສາຂາ ແຂວງຫລວງພະບາງ

-   ທີ່ຢູ່: ບ້ານ ໂພສີ ແຂວງຫລວງພະບາງ

-   ເບີໂທລະສັບ: 071 260142 / 90061732

-   ແຟັກ: 071 260142

ໜ່ວຍບໍລິການສາຂາ ແຂວງບໍແກ້ວ

-   ທີ່ຢູ່: ບ້ານຂອນແກ້ວ,ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ,ແຂວງບໍແກ້ວ

-   ເບີໂທລະສັບ: 084 260011 / 28557765

-   ແຟັກ: 036 212000

ໜ່ວຍບໍລິການສາຂາ ແຂວງອຸດົມໄຊ

-   ທີ່ຢູ່: ບ້ານ ນາວານນ້ອຍ,ແຂວງອຸດົມໄຊ

-   ເບີໂທລະສັບ: 081 260019 / 23968555

-   ແຟັກ: 081 260019

ໜ່ວຍບໍລິການສາຂາ ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ

-   ທີ່ຢູ່: ບ້ານໜອງບົວວຽງ,ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ

-   ເບີໂທລະສັບ: 086 211379 / 020 99997806 / 020-9387679

-   ແຟັກ: 086 211379

ໜ່ວຍບໍລິການສາຂາ ແຂວງໄຊຍະບູລີ

-   ທີ່ຢູ່: ບ້ານ ສີເມືອງ, ເມືອງ ໄຊຍະບູລີ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

-   ເບີໂທລະສັບ: 54949436, 030 9071445

-   ແຟັກ: 041 252378

5. ໜ່ວຍບໍລິການ ປະກັນໄພ ອ່ອນລາຍ

 

ບໍລິສັດຮວ່ມທຸລະກິດປະກັນໄພລາວ-ຫວຽດບໍ່ພຽງແຕ່ມີໜ່ວຍບໍລິການຢູ່ຕາມແຂວງຕ່າງໆເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງມີຕົວແທນປະກັນໄພຢູ່ຕາມໜ່ວຍບໍລິການຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ, ທະນາຄານຮວ່ມທຸລະກິດລາວ-ຫວຽດ, ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ມີຕົວແທນຫລາຍກວ່າ 200ຕົວ ແທນທີ່ກຳລັງເປັນຕົວແທນໃຫ້ກັບ ບໍລິສັດຮວ່ມທຸລະກິດປະກັນໄພລາວ-ຫວຽດ ເຊິ່ງເປັນທັງວິ ຊາການ ແລະ ແກ້ໄຂຄະດີແລະບໍລິການຫລັງການຂາຍປະກັນໄພໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ.