ໜ້າທຳອິດ > ການຮັບສະໝັກ

  

 

 ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ 

                 

 ບໍລິສັດຮ່ວມທຸລະກິດປະກັນໄພ ລາວ-ຫວຽດ ຈຳກັດ (LVI) ແມ່ນເປັນບໍລິສັດສະມະຊິກ ຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (BCEL). ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດປະກັນໄພທົ່ວໄປ ທີ່ໃຫຍ່ອັນດັບສອງຂອງລາວ ພວກເຮົາມີຄວາມຕ້ອງການຮັບພະນັກງານພະແນກໂຄງການ ສຳນັກກງານໃຫຍ່ ເຮັດວຽກຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

 1. ເງື່ອນໄຂ ແລະ ວຸດທິຂອງຜູ້ສະໝັກ

 ເພດຊາຍ ຫຼື ຍິງ: ອາຍຸແຕ່ 27 ປີ ຂື້ນໄປ
 ລະດັບການສຶກສາຈົບປະລິນຍາຕີຂື້ນໄປ.
 ມີປະສົບການທາງດ້ານການຕະຫຼາດຢ່າງໜ້ອຍ 03 ປີ. 
 ສາມາດນຳໃຊ້ຄອມພີ້ວເຕີ້ຂັ້ນພື້ນຖານ
 ມີມະນຸດສຳພັນດີ, ມີຄວາມອົດທົນຕໍ່ກັບຄວາມກົດດັນວຽກງານ, ເອົາໃຈໃສ່ໃນວຽກງານ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້.
 ສາມາດສື່ສານເປັນພາສາອັງກິດ ຖ້າຮູ້ພາສາຫວຽດນາມ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.

 2. ວຽກງານຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ

 ຂຸດຄົ້ນ ແລະ ຊອກຫາຊ່ອງທາງຂາຍປະກັນໄພໃຫ້ກັບລູກຄ້າລາຍໃຫຍ່, ບັນດາທະນະຄານ ແລະ ບໍລິສັດ ລິດຊີ່ງ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ.
 ຄຸ້ມຄອງລູກຄ້າ ແລະ ຊ່ອງທາງການຂາຍທີ່ຕົນຂະຫຍາຍໄດ້.

 3. ສະຫວັດດີການສຳລັບພະນັກງານທີ່ຖືກຄັດເລືອກເປັນພະນັກງານສົມບູນ

 ເງິນເດືອນທີ່ໜ້າສົນໃຈ ເໝາະສົມກັບວຸດທິ ແລະ ປະສົບການ
 ເງິນໂທລະສັບ, ເງິນອັດຕາກິນ, ເງິນອອກວຽກຕ່າງແຂວງ, ລາຍຮັບເພີ້ມຈາກການຕະຫຼາດ, ເງິນໂບນັດ ແລະ ເງິນວັນບຸນເທດສະການຕ່າງຂອງລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ.
 ປະກັນສັງຄົມ, ປະກັນໄພສຸຂະພາບ ແລະ ປະກັນໄພອຸບັດຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ,ເຄື່ອງແບບພະນັກງານ, ນະໂຍບາຍໄປທ່ຽວ, ນະໂຍບາຍກວດສຸຂະພາບ ປະຈຳປີ.....

 ຜູ້ທີ່ຖືກຄັດເລືອກເຂົ້າມາເຮັດວຽກຈະມີໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມບັນດາຊຸດເຝິກອົບຮົມຕ່າງໆ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຍົກລະດັບ ວິຊາສະເພາະ.

 4. ເອກະສານປະກອບ

1. ໃບຄຳຮ້ອງຂຽນດ້ວຍຕົນເອງເປັນພາສາລາວ ຫຼື ພາສາອັງກິດ ຫຼື ພາສາຫວຽດ, ຊີວະປະຫວັດທົ່ວໄປ (ເປັນເພົາ 4 ໜ້າ); ໃບກວດສຸຂະພາບ,ໃບແຈ້ງໂທດ (ບໍ່ເກີນ 06 ເດືອນ). 
2. ກອ໋ບປີ້ໃບປະກາດສະນິຍະບັດ ດ້ານວິຊາສະເພາະ ແລະ ໃບຄະແນນ
3. ຮູບ 3 x 4: 2 ໃບ (ຮູບຖ່າຍບໍ່ເກີຍ 3 ເດືອນ ).

ຜູ້ສະໝັກສາມາດພົວພັນເອົາແບບຟອມສະໝັກໄດ້ທີ່ ພະແນກຈັດຕັ້ງບໍລິຫານ, ຊັ້ນ 03, ຕຶກ ທະນາຄານລາວຫວຽດ, ເລກທີ 44 ລ້ານຊ້າງ, ນະຄອນຫຼວງວຽກງຈັນ ຫຼື ສະແກນສົ່ງຫາອີເມວ.

 souliphone@laovietinsurance.com 
 ເລີ່ມຮັບສະໝັກແຕ່ວັນທີ 06 ເຖິງວັນທີ 25/08/2018

 www.laovietinsurance.com

                                      

 

 

ດາວໂຫຼດແບບຟອມສະໝັກ