ໜ້າທຳອິດ > ການຮັບສະໝັກ

  

 ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ 

  ບໍລິສັດຮ່ວມທຸລະກິດປະກັນໄພ ລາວ-ຫວຽດ ຈຳກັດ (LVI) ,ມີຄວາມຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານໃໝ່ໃນ​ແຕ່ລະຕຳແໜ່ງ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:  

 1. ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ -ການເງິນ ຈໍານວນ 01 ຕໍາແໜ່ງ (ປະຈໍາຢູ່ສາຂາແຂວງຫຼວງພະບາງ)
 2. ພະນັກງານ ບັນຊີ -ການເງິນ ຈໍານວນ 05 ຕໍາແໜ່ງ (ປະຈໍາຢູ່ສາຂາແຂວງຫຼວງພະບາງ)
 • ເງື່ອນໄຂສະໝັກ
 • ເພດຊາຍ ຫຼື ຍິງ: ອາຍຸບໍ່ເກີນ 35 ປີ
 • ລະດັບວິຊາສະເພາະ: ຈົບຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ.
 • ຮູ້ພາສາຫວຽດນາມໃນລະດັບດີ
 • ສາມາດນໍາໃຊ້ຄອມພີວເຕີ້ ໃນລະດັບດີ
 • ມີປະສົບການທາງດ້ານ ບັນຊີ - ການເງິນ ຢ່າງໜ້ອຍ 03 ປີ (ຕໍາແໜ່ງຫົວໜ້າພະແນກ)
 • ມີຄວາມຮັກມັກໃນວຽກງານ, ມີມະນຸດສຳພັນດີ, ມີຄວາມອົດທົນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ໃນວຽກງານ.
 • ​ຕຳແໜ່ງຂ້າງເທິງນີ້ ຖ້າເປັນຄົນຜື້ນຖານແຂວງຫລວງພະບາງຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ. 

  ເອກະສານປະກອບ (ສຳເນົາ): 

 1. ແບບ​ຟອມສະໝັກ
 2. ໃບຄຳຮ້ອງຂຽນດ້ວຍຕົນເອງ; ຊີວະປະຫວັດທົ່ວໄປ (ເປັນເພົາ 4 ໜ້າ); ໃບກວດສຸຂະພາບ,​ໃບ​ແຈ້ງ​ໂທດ.

   2. ກອ໋ບ​ປີ້ໃບປະກາດສະນິຍະບັດ ດ້ານວິຊາສະເພາະ ແລະ ໃບຄະແນນ

   3. ຮູບຂະໜາດ 3 x 4 ຈຳນວນ 2 ໃບ (ຮູບຖ່າຍບໍ່ເກີນ 3 ເດືອນ) 

     ຜູ້ທີ່ຖືກຄັດເລືອກເຂົ້າມາເຮັດວຽກຈະມີໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມບັນດາຊຸດເຝິກອົບຮົມຕ່າງໆ ເພື່ອຍົກລະດັບວິຊາສະເພາະຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຈະມີໂອກາດກ້າວໜ້າ ແລະ ມີລາຍຮັບດີ.

ກະລຸນາມາ​ພົວພັນ​ເອົາ​ແບບ​ຟອມສະໝັກ ໄດ້ທີ່: ເຄົ້າເຕີ ຊັ້ນ 03,  ບໍລິສັດ ຮ່ວມທຸລະກິດປະກັນໄພ ລາວ-ຫວຽດ ຈຳກັດ (LVI) ຫຼື ດາວໂຫຼດໃນ Web: www.laovietinsurance.com

ສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່: ເຮືອນເລກທີ 44, ອາຄານທະນາຄານ ລາວ-ຫວຽດ, ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ບ.ຫັດສະດີ, ມ.ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

 ໂທລະສັບ: 021 264972-5
 Web : www.laovietinsurance.com
 Email: letan_LVI@laovietinsurance.com

 

 ເລີມແຕ່ 15/03/2018 ເຖິງວັນທີ  20/04/2018

                                      

 

 

ດາວໂຫຼດແບບຟອມສະໝັກ